Yükleniyor

. . .
Haberler
İHALE İLANI

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait;

                 - İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 101 ada 350 parselde kayıtlı 257,86 m2.lik (32.232,50.-)TL.muhammen bedelli arsa, 

                - İlçemiz Yeni Mahalle  357 ada 133 parselde kayıtlı 385,16 m2.lik (42.367.60.-)TL.muhammen bedelli arsa,2886 sayılı Kanunun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık artırma suretiyle  mülken satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.   

     2-Açık artırma 10 Nisan 2017  Pazartesi günü saat 11.oo de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

     3-İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 101 ada 350 parselde kayıtlı 257,86 m2.lik arsanın muhammen bedeli (32.232,50.-) TL.olup, %3 geçici teminatı (966.975.-)TL.dir.

     4-İlçemiz Yeni Mahalle 357 ada 133 parselde kayıtlı 385,16 m2.lik arsanın muhammen bedeli (42.367,60.-)TL.olup, %3 geçici teminatı(1.271,02.-)TL.dir.

     5-Artırmaya iştirak için isteklilerin %3 geçici teminatlarını ihale günü ihale saatine kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmekte olup,ihaleyi  müteakip bu teminat kat'i teminat  olarak  % 6 ya çıkarılacaktır.

     6-İhaleyi iştirak eden isteklilerin kimliklerini ve teminat belgelerini Belediye Encümenine ibraz etmeleri gerekmektedir.

     7-Taşınmaz  satışı ile ilgili kararın onaylanmasından sonra ve karar şahısa tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde taşınmaz bedeli peşin ödenir.

     8-Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

     9-Her türlü masraflar istekliye aittir.

    10-İhtilaf   vukuunda   Buldan  Mahkemeleri  ve  İcra  Dairesi merciidir.

    11-Daha fazla bilgi almak isteyenlerin Bl.Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatla şartnamesini tetkik edebilecekleri ilanen duyurulur.