Yükleniyor

. . .
Haberler
İHALE İLANI

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait;

 

             - İlçemiz Gölbaşı Mahallesi  899 ada 2 parselde kayıtlı 337,38 m2.lik (50.607.oo.-)TL.muhammen bedelli arsa, 

              - İlçemiz Gölbaşı Mahallesi  902 ada 5 parselde kayıtlı 405,28 m2.lik (60.792.oo.-)TL.muhammen bedelli arsa,

     - İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi  868 ada 482 parselde kayıtlı 599,05 m2.lik (44.928,75.-)TL.muhammen bedelli arsa,

     - İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi  869 ada 487 parselde kayıtlı 428,06 m2.lik (32.104,50.-)TL.muhammen bedelli arsa,

     - İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi  869 ada 488 parselde kayıtlı 426,66 m2.lik (31.999,50.-)TL.muhammen bedelli arsa,

     - İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi  316 ada 403 parselde kayıtlı 200,oo m2.lik (25.000.oo.-)TL.muhammen bedelli arsa,

     - İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi  316 ada 405 parselde kayıtlı 267,08 m2.lik (33.385.oo.-)TL.muhammen bedelli arsa,2886 sayılı Kanunun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık artırma suretiyle  mülken satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.   

     2-Açık artırma 11 Nisan 2017  Salı günü saat 11.oo de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

     3- İlçemiz Gölbaşı Mahallesi  899 ada 2 parselde kayıtlı 337,38 m2.lik arsanın muhammen bedeli (50.607.oo.-)TL.olup,%3 geçici teminatı (1.518,21.-)TL.dir.

     4- İlçemiz Gölbaşı Mahallesi  902 ada 5 parselde kayıtlı 405,28 m2.lik arsanın muhammen bedeli (60.792.oo.-)TL.olup,%3 geçici teminatı (1.823,76.-)TL.dir.

     5- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi  868 ada 482 parselde kayıtlı 599,05 m2.lik arsanın muhammen bedeli (44.928,75.-) TL. olup,%3 geçici teminatı (1.347,86.-)TL.dir.

     6- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi  869 ada 487 parselde kayıtlı 428,06 m2.lik arsanın muhammen bedeli (32.104,50.-) TL. olup,%3 geçici teminatı (963,135.-)TL.dir.

     7- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi  869 ada 488 parselde kayıtlı 426,66 m2.lik arsanın muhammen bedeli (31.999,50.-) TL. olup,%3 geçici teminatı (959.985.-)TL.dir.

     8- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi  316 ada 403 parselde kayıtlı 200,oo m2.lik arsanın muhammen bedeli (25.000.oo.-) TL. olup,%3 geçici teminatı (750.oo.-)TL.dir.

     9- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi  316 ada 405 parselde kayıtlı 267,08 m2.lik arsanın muhammen bedeli (33.385.oo.-) TL. olup,%3 geçici teminatı (1.001,55.-)TL.dir.

    10-Artırmaya iştirak için isteklilerin %3 geçici teminatlarını ihale günü ihale saatine kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmekte olup,ihaleyi  müteakip bu teminat kat'i teminat  olarak  % 6 ya çıkarılacaktır.

    11-İhaleyi iştirak eden isteklilerin kimliklerini ve teminat belgelerini Belediye Encümenine ibraz etmeleri gerekmektedir.

    12-Taşınmaz  satışı ile ilgili kararın onaylanmasından sonra ve karar şahısa tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde taşınmaz bedeli peşin ödenir.

    13-Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    14-Her türlü masraflar istekliye aittir.

    15-İhtilaf   vukuunda   Buldan  Mahkemeleri  ve  İcra  Dairesi merciidir.

    16-Daha fazla bilgi almak isteyenlerin Bl.Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatla şartnamesini tetkik edebilecekleri ilanen duyurulur. 28.03.2017