Yükleniyor

. . .
Haberler
İHALE İLANI

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait;

         - İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 79 ada 8 parselde kayıtlı bulunan  1. Kat (34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50) Bağımsız Bölümlerin toplamından oluşan 34 nolu 814.oo m2.lik(392.348.oo.-)TL.muhammen bedelli Bağımsız Bölüm, 

               - İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 79 ada 8 parselde kayıtlı bulunan  2. Kat (51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67)Bağımsız Bölümlerin toplamından oluşan 35 nolu 814.oo m2.lik(392.348.oo.-)TL.muhammen bedelli Bağımsız Bölüm,

               - İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 79 ada 8 parselde kayıtlı bulunan  3. Kat Otel (Eski 68 nolu Bağımsız Bölüm) yeni 36 nolu  814.oo m2.lik (566.000.-)TL.muhammen bedelli Bağımsız Bölüm,2886 sayılı Kanunun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık artırma suretiyle  mülken satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.   

     2-Açık artırma 12 Nisan 2017  Çarşamba günü saat 11.oo de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

     3- İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 79 ada 8 parselde kayıtlı bulunan 1. Kat (34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50)Bağımsız Bölümlerin toplamından oluşan 34 nolu 814.oo m2.lik Bağımsız Bölümün muhammen bedeli (392.348.oo.-)TL.olup,%3 geçici teminatı (11.770,44.-)TL.dir.

            4- İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 79 ada 8 parselde kayıtlı bulunan  2. Kat (51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67)Bağımsız Bölümlerin toplamından oluşan 35 nolu 814.oo m2.lik Bağımsız Bölümün muhammen bedeli (392.348.oo.-)TL.olup,%3 geçici teminatı (11.770,44.-)TL.dir.

     5- İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 79 ada 8 parselde kayıtlı bulunan  3. Kat Otel (Eski 68 nolu Bağımsız Bölüm) yeni 36 nolu  814.oo m2.lik Bağımsız Bölümün muhammen bedeli (566.000.-)TL.olup,%3 geçici teminatı (16.980.oo.-) TL. dir.

    6-Artırmaya iştirak için isteklilerin %3 geçici teminatlarını ihale günü ihale saatine kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmekte olup,ihaleyi  müteakip bu teminat kat'i teminat  olarak  % 6 ya çıkarılacaktır.

    7-İhaleyi iştirak eden isteklilerin kimliklerini ve teminat belgelerini Belediye Encümenine ibraz etmeleri gerekmektedir.

    8-Taşınmaz  satışı ile ilgili kararın onaylanmasından sonra ve karar şahısa tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde taşınmaz bedeli peşin ödenir.

    9-Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    10-Her türlü masraflar istekliye aittir.

    11-İhtilaf   vukuunda   Buldan  Mahkemeleri  ve  İcra  Dairesi merciidir.

    12-Daha fazla bilgi almak isteyenlerin Bl.Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatla şartnamesini tetkik edebilecekleri ilanen duyurulur.